Μικρή ανθολογία της απόδοσης στα ελληνικά της λέξης cohérent

Μικρή ανθολογία (από τον eurlex) της απόδοσης στα ελληνικά της λέξης cohérent.
Πιο συχνά αποδίδεται ως σύμφωνος, συνεπής. Με ρήμα, ως “συνάδει”.

Κάποιο απ’ όλα θα σας ταιριάξει!

 

-la limitation de son application à des aspects concrets et spécifiques est cohérente avec le principe

-ο περιορισμός της εφαρμογής του σε συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις είναι σύμφωνος προς την αρχή

-la mesure est cohérente

-το μέτρο είναι συνεπές

-la mesure en cause au principal est cohérente

-το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης μέτρο εμφανίζει συνοχή

-la réglementation en question est cohérente avec celui-ci

-η επίμαχη νομοθεσία είναι συνεπής προς τον επιδιωκόμενο σκοπό

-ladite publicité est cohérente avec l’objectif

-η εν λόγω διαφήμιση συνάδει προς τον σκοπό

-l’interprétation proposée est confirmée par les travaux préparatoires et la procédure d’adoption du règlement et qu’elle est cohérente avec la réglementation communautaire et internationale relative aux autres droits de propriété industrielle

-η προτεινόμενη ερμηνεία επιβεβαιώνεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και από τη διαδικασία εκδόσεως του κανονισμού και είναι συνεπής με την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

-la directive … est cohérente dans son ensemble

-η οδηγία … παρουσιάζει συνοχή στο σύνολό της

-concernant la motivation de la décision attaquée : soit elle est cohérente, auquel cas elle est fondée sur un critère juridique erroné, soit elle est fondée sur le bon critère juridique, mais elle est manifestement contradictoire

-η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως: είτε είναι συνεκτική, οπότε στηρίζεται σε ένα εσφαλμένο νομικό κριτήριο, είτε στηρίζεται στο ορθό νομικό κριτήριο, αλλά είναι προδήλως αντιφατική

-Cette approche de la Commission est cohérente avec …

-Αυτή η άποψη της Επιτροπής συνάδει με …
-doit toutefois se limiter à contrôler que cette répartition est cohérente et objectivement justifiée

-πρέπει, πάντως, να περιορίζεται στο αν η εν λόγω κατάταξη παρουσιάζει συνοχή και είναι αντικειμενικώς δικαιολογημένη

-cette restriction d’accès aux dégrèvements litigieux pour les entreprises qui ont recours au travail saisonnier est cohérente avec la ratio du régime d’aides

-ο περιορισμός αυτός της πρόσβασης στις επίδικες απαλλαγές από τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εποχικό εργατικό δυναμικό συνάδει προς τη ratio του καθεστώτος ενισχύσεων

-De même, connaître l’endroit où les documents équivalents sont tenus et conservés, ainsi que les informations sur la personne qui s’en charge en Belgique est cohérent avec une protection efficace des travailleurs

-Επίσης, η υποχρέωση γνωστοποίησης του τόπου όπου τηρούνται και φυλάσσονται τα ισότιμα έγγραφα, όπως και των πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα έγγραφα αυτά στο Βέλγιο, συνάδει με την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων.

-En outre, cet indice est cohérent avec les principes

-Επιπροσθέτως, η ένδειξη αυτή είναι συνεπής προς τις αρχές

-En effet, ledit article 4, paragraphe 2, dont le libellé est dépourvu d’ambiguïté, est cohérent avec le système

-Tο εν λόγω άρθρο 4, παράγραφος 2, του οποίου άλλωστε το γράμμα είναι σαφές, είναι συνεπές προς το σύστημα

-Ce système de contrôle est cohérent avec le nouveau régime de sanctions

-Αυτό το σύστημα ελέγχου συνδέεται άρρηκτα με το νέο σύστημα κυρώσεων

-La terminologie utilisée est cohérente

-Στη χρησιμοποιούμενη ορολογία υπάρχει συνέπεια

ips

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

les coûts και άλλα συναφή

Ψάχνοντας την απόδοση στα ελληνικά του όρου coûts incrémentaux (incremental cost) βρήκα τα εξής.

Σε διάφορες αποφάσεις η λέξη coûts  έχει μεταφραστεί ως δαπάνες  ή έξοδα. Όταν όμως πρόκειται για οικονομική ορολογία πρέπει να αποδοθεί ως κόστος.

Υπάρχει εδώ ένας πίνακας με ορισμούς.

Τον όρο coûts incrémentaux τον απέδωσα ως αυξητικό κόστος. Θα μπορούσε να αποδοθεί και ως οριακό κόστος, υπάρχει μια σύγχυση στην απόδοσή του στα ελληνικά.

Επίσης, ο όρος stand-alone cost (coût de la production isolée) αποδίδεται ως αυτοδύναμο κόστος. Βλ. εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/a-patam-epis_XPress_Hamster_temp.pdf

ips

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

Καλωσήλθατε!

Στο φόρουμ αυτό συζητάμε για διάφορα μεταφραστικά προβλήματα.

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized